Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie,

ogłasza w dniu 22.07.2016 roku przetarg na:

„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 usytuowanego na

działce nr 3/112”

OGŁOSZENIE PRZETARG BL. 7.pdf (399)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie,

ogłasza w dniu 22.07.2016 roku przetarg na:

„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 usytuowanego na

działce nr 3/111”

OGŁOSZENIE PRZETARG BL. 6.pdf (379)

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” informuje, że na dzień

16 czerwca 2016 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia – powitanie zebranych.

2. Wybór, powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

5. Przedstawienie listu polustracyjnego, wniosków Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z przeprowadzonej lustracji w dniach od 28.09.2015 r. do 30.10.2015 r.,za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2014 r.

6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2015. Propozycja uchwały w sprawie nadwyżki bilansowej.

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

10. Podjecie uchwał:

a. Uchwała o przyjęciu, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015.

b. Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

c. Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

d. Uchwała o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

e. Uchwała w sprawie nadwyżki bilansowej.

11. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej (§65 pkt.11 Statutu Spółdzielni).

a. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.

b. Wybór nowych członków do Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.

12. Termomodernizacja bloków nr 6, 7, 8 (planowane etapy termomodernizacji i zagadnienia z tym związane).

13. Sprawy różne Spółdzielni, dyskusja i wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej

Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Początek o godzinie 18:30.

Wszystkie materiały wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z załącznikami będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy z Członków ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Statutu i Prawa Spółdzielczego czynny udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać wyłącznie osobiście członkowie Spółdzielni.

Zgodnie z art. 83 ust 6 uosm. Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostają wywieszone na piśmie na tablicach ogłoszeń, doręczone indywidualnie wszystkim Członkom Spółdzielni nie później niż na 21 dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienia zawierają także informację o miejscu i czasie wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, dnia 23 maja 2016 roku.