Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” informuje, że na dzień
14 czerwca 2018 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia – powitanie zebranych.
2. Wybór, powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2017. Propozycja uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
8. Przedstawienie sposobu realizacji wniosków polustracyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z przeprowadzonej lustracji w dniach od 28.09.2015 r. do 30.10.2015 r., zgodnie z art. 93 § 1b Prawa spółdzielczego.
9. Przedstawienie nowego statutu Spółdzielni.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał:
a. Uchwała o przyjęciu, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.
b. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
c. Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
d. Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
e. Uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
f. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółdzielni.
g. Uchwała o odpłatnej służebności gruntowej.
12. Dostawa energii cieplnej – centralne ogrzewanie bloków zasilanych przez Zakład Doświadczalny IHAR PIB i zagadnienia z tym związane.
13. Sprawy różne Spółdzielni, dyskusja i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.
Początek o godzinie 18:30.

Wszystkie materiały wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z załącznikami będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy z Członków ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
Zgodnie z art. 83 ust. 11 uosm: „Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności […]”.

Zgodnie z art. 83 ust 6 uosm. Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostają wywieszone na piśmie na tablicach ogłoszeń, doręczone indywidualnie wszystkim Członkom Spółdzielni nie później niż na 21 dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienia zawierają także informację o miejscu i czasie wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, dnia 17 maja 2018 roku.

ZAWIADOMIENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” informuje, że na dzień 14 czerwca 2018 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. (284)