Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie
ogłasza w dniu 25.09.2019 roku przetarg na:
„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 usytuowanego na działce nr 3/133”

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Przedmiot Zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego nr 9 usytuowanego na działce nr 3/133
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZETARG – „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 usytuowanego na działce nr 3/133”

Miejsce składania ofert:
Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie
(mieszczące się w bloku 2 mieszkania 15),
tel./fax. 22 731 96 88, tel.
e-mail:biuro@smihar.pl; www.smihar.pl;
godziny urzędowania:
09:00 – 11:00 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek; 16:00 – 18:00 środa
Termin składania ofert: do 10.10.2019 r. do godz. 09.10.

 1.  Przetarg odbędzie się w siedzibie SM ”IHAR” w Radzikowie.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.10.2019 r. o godz. 09.15.
  W Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie.
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019 r.
 3. Wadium: 2 000,00 zł.
  Warunkiem udziału w przetargu jest terminowe złożenie oferty w Biurze Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej: BANK PEKAO S.A. / I Oddział w Błoniu nr 16 1240 2164 1111 0010 5149 9470, nie później niż 2 dni przed dniem otwarcia przetargu. Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed przystąpieniem do przetargu.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w godzinach urzędowania, tel./fax. 22 731 96 88, e-mail:biuro@smihar.pl.
  Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Agnieszka Aleksandrowicz oraz Sylwia Krysiak.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku złożenia ofert zawierających takie same warunki.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, zmiany warunków przetargu, odstąpienia od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

OGŁOSZENIE PRZETARG BL. 9. R. 2019


Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” z siedzibą w Radzikowie
27 czerwca 2019 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Informujemy wszystkich Mieszkańców, że w związku z podjętą Uchwałą Nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 września 2019 roku, w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, począwszy od 01 października 2019 roku, obowiązywać będą następujące stawki opłat miesięcznych (opłaty niezależne):

zaliczka na wywóz nieczystości stałych:

 • zbierane w sposób selektywny (segregacja odpadów) – 27,00 zł/osobę         
 • zbierane w sposób nieselektywny (bez segregacji odpadów) - 54,00 zł/osobę

Powyższe stawki wynikają z podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi na terenie Gminy Błonie, zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

ZAWIADOMIENIE – STAWKI ODPADÓW KOMUNALNYCH R. 2019

 


Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” informuje, że na dzień
27 czerwca 2019 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia – powitanie zebranych.
 2. Wybór, powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018. Propozycja uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
 8. Przedstawienie sposobu realizacji wniosków polustracyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z przeprowadzonej lustracji w dniach od 28.09.2015 r. do 30.10.2015 r., zgodnie z art. 93 § 1b Prawa spółdzielczego.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała o przyjęciu, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.
  • Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
  • Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • Uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 11. Wybór członków Rady Nadzorczej (§65 pkt.11 Statutu Spółdzielni).
  • Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
  • Wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
 12. Termomodernizacja bloków nr 9, 10, 11, 12 (planowane etapy termomodernizacji i zagadnienia z tym związane).
 13. Sprawy różne Spółdzielni, dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.
Początek o godzinie 18:30.

Wszystkie materiały wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z
załącznikami będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” nie później niż 14 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy z Członków ma prawo do zapoznania się z tymi
dokumentami.

Zgodnie z art. 83 ust 11 uosm: „Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności […]”.

Zgodnie z art. 83 ust 6 uosm. Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostają wywieszone na piśmie na tablicach ogłoszeń, doręczone indywidualnie wszystkim Członkom Spółdzielni nie później niż na 21 dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienia zawierają także informację o miejscu i czasie wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, dnia 27 maja 2019 roku.

Z A W I A D O M I E N I E Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej _IHAR_