Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” z siedzibą w Radzikowie
27 czerwca 2019 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Informujemy wszystkich Mieszkańców, że w związku z podjętą Uchwałą Nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 września 2019 roku, w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, począwszy od 01 października 2019 roku, obowiązywać będą następujące stawki opłat miesięcznych (opłaty niezależne):

zaliczka na wywóz nieczystości stałych:

  • zbierane w sposób selektywny (segregacja odpadów) – 27,00 zł/osobę         
  • zbierane w sposób nieselektywny (bez segregacji odpadów) - 54,00 zł/osobę

Powyższe stawki wynikają z podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi na terenie Gminy Błonie, zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

ZAWIADOMIENIE – STAWKI ODPADÓW KOMUNALNYCH R. 2019