ZARZĄD

Najwyższą władzą Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” z siedzibą w Radzikowie jest Walne Zgromadzenie Członków.

Działalnością Spółdzielni kieruje – zarządza, reprezentuje i administruje Zarząd Spółdzielni w składzie:
Pani Agnieszka Aleksandrowicz – Prezes Zarządu
Pani Sylwia Krysiak – V-ce Prezes Zarządu

Funkcję kontrolną nad działalnością Spółdzielni – Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:
Pan Lucjan Staszewski – Przewodniczący Rady
Pan Janusz Supera
Pan Edward Dembiński
Pani Bożenna Broda
Pan Grzegorz Olędzki
Pan Zbigniew Rybka
Pani Iwona Sobczak