Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że
w badaniu próbki wody pobranej w dniu 08.10.2019 r. z sieci wodociągu zakładowego Zakładu
Doświadczalnego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie nie stwierdzono bakterii
grupy coli, Escherichia coli i enterokoków. Woja jest przydatna do spożycia.

komunikat o przydatności wody