OGŁOSZENIE

Radzików, dnia 07.10.2019 r.
Nr sprawy: Ogłoszenia SM nr 3/2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie, uprzejmie informuje, że odstępuje od pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 usytuowanego na działce nr 3/133”

W oparciu o zapisy:
pkt. 8. Ogłoszenie nr sprawy: Ogłoszenia SM nr 1/2019 z dnia 25.09.2019 r.
oraz pkt. XVIII ppkt. 6 SIWZ z dnia 25.09.2019 r.

OGŁOSZENIE odstąpienie od PRZETARGU BL. 9. 2019 R


Z a w i a d o m i e n i e

Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą budżetu na 2020 r., od 01 stycznia 2020 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat miesięcznych (opłaty zależne):

-   koszty utrzymania 3,03 zł/m2 (*)

 (*) stawki nie dotyczą najemców lokali

Opłata stawki eksploatacyjnej (koszty utrzymania) została zwiększona w celu  zabezpieczenia pokrycia kosztów eksploatacji związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w roku 2020. Nowa stawka została ustalona na podstawie kosztów roku 2019.

Informacje o przypadających na każdy lokal pełnych naliczeniach miesięcznych (łącznie z zaliczkami na pokrycie opłat niezależnych), zostaną przedstawione Państwu w indywidualnych zawiadomieniach najpóźniej do dnia 15 grudnia br.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

ZAWIADOMIENIE – STAWKI 2020 R


Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie,
ogłasza w dniu 25.09.2019 roku przetarg na:
„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120”

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Przedmiot Zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZETARG – „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120”

Miejsce składania ofert:
Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie
(mieszczące się w bloku 2 mieszkania 15),
tel./fax. 22 731 96 88, tel.
e-mail:biuro@smihar.pl; www.smihar.pl;
godziny urzędowania:
09:00 – 11:00 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek; 16:00 – 18:00 środa
Termin składania ofert: do 10.10.2019 r. do godz. 09.10.

 1.  Przetarg odbędzie się w siedzibie sm ”ihar” w Radzikowie.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.10.2019 r. o godz. 09.15.
  W Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019 r.
 3. Wadium: 2 000,00 zł.
  Warunkiem udziału w przetargu jest terminowe złożenie oferty w Biurze Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej: BANK PEKAO S.A. / I Oddział w Błoniu nr 16 1240 2164 1111 0010 5149 9470, nie później niż 2 dni przed dniem otwarcia przetargu. Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed przystąpieniem do przetargu.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w godzinach urzędowania, tel./fax. 22 731 96 88, e-mail:biuro@smihar.pl. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Agnieszka Aleksandrowicz oraz Sylwia Krysiak.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku złożenia ofert zawierających takie same warunki.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, zmiany warunków przetargu, odstąpienia od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

OGŁOSZENIE PRZETARG BL. 10. R. 2019