OGŁOSZENIE

Radzików, dnia 07.10.2019 r.
Nr sprawy: Ogłoszenia SM nr 4/2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie, uprzejmie informuje, że odstępuje od pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120”

 w oparciu o zapisy
pkt. 8. Ogłoszenie nr sprawy: Ogłoszenia SM nr 2/2019 z dnia 25.09.2019 r.
oraz pkt. XVIII ppkt. 6 SIWZ z dnia 25.09.2019 r.

OGŁOSZENIE odstąpienie od PRZETARGU BL. 10. 2019 R


OGŁOSZENIE

Radzików, dnia 07.10.2019 r.
Nr sprawy: Ogłoszenia SM nr 3/2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie, uprzejmie informuje, że odstępuje od pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 usytuowanego na działce nr 3/133”

W oparciu o zapisy:
pkt. 8. Ogłoszenie nr sprawy: Ogłoszenia SM nr 1/2019 z dnia 25.09.2019 r.
oraz pkt. XVIII ppkt. 6 SIWZ z dnia 25.09.2019 r.

OGŁOSZENIE odstąpienie od PRZETARGU BL. 9. 2019 R


Z a w i a d o m i e n i e

Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w Radzikowie

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą budżetu na 2020 r., od 01 stycznia 2020 r. obowiązywać będą następujące stawki opłat miesięcznych (opłaty zależne):

–   koszty utrzymania 3,03 zł/m2 (*)

 (*) stawki nie dotyczą najemców lokali

Opłata stawki eksploatacyjnej (koszty utrzymania) została zwiększona w celu  zabezpieczenia pokrycia kosztów eksploatacji związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w roku 2020. Nowa stawka została ustalona na podstawie kosztów roku 2019.

Informacje o przypadających na każdy lokal pełnych naliczeniach miesięcznych (łącznie z zaliczkami na pokrycie opłat niezależnych), zostaną przedstawione Państwu w indywidualnych zawiadomieniach najpóźniej do dnia 15 grudnia br.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

ZAWIADOMIENIE – STAWKI 2020 R