Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” z siedzibą w Radzikowie
27 czerwca 2019 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Informujemy wszystkich Mieszkańców, że w związku z podjętą Uchwałą Nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 września 2019 roku, w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, począwszy od 01 października 2019 roku, obowiązywać będą następujące stawki opłat miesięcznych (opłaty niezależne):

zaliczka na wywóz nieczystości stałych:

 • zbierane w sposób selektywny (segregacja odpadów) – 27,00 zł/osobę         
 • zbierane w sposób nieselektywny (bez segregacji odpadów) - 54,00 zł/osobę

Powyższe stawki wynikają z podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi na terenie Gminy Błonie, zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

ZAWIADOMIENIE – STAWKI ODPADÓW KOMUNALNYCH R. 2019

 


Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” informuje, że na dzień
27 czerwca 2019 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia – powitanie zebranych.
 2. Wybór, powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2018. Propozycja uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
 8. Przedstawienie sposobu realizacji wniosków polustracyjnych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie z przeprowadzonej lustracji w dniach od 28.09.2015 r. do 30.10.2015 r., zgodnie z art. 93 § 1b Prawa spółdzielczego.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała o przyjęciu, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.
  • Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
  • Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • Uchwała o przyjęciu Sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
  • Uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
 11. Wybór członków Rady Nadzorczej (§65 pkt.11 Statutu Spółdzielni).
  • Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
  • Wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
 12. Termomodernizacja bloków nr 9, 10, 11, 12 (planowane etapy termomodernizacji i zagadnienia z tym związane).
 13. Sprawy różne Spółdzielni, dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.
Początek o godzinie 18:30.

Wszystkie materiały wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z
załącznikami będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” nie później niż 14 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia. Każdy z Członków ma prawo do zapoznania się z tymi
dokumentami.

Zgodnie z art. 83 ust 11 uosm: „Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności […]”.

Zgodnie z art. 83 ust 6 uosm. Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostają wywieszone na piśmie na tablicach ogłoszeń, doręczone indywidualnie wszystkim Członkom Spółdzielni nie później niż na 21 dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienia zawierają także informację o miejscu i czasie wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, dnia 27 maja 2019 roku.

Z A W I A D O M I E N I E Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej _IHAR_


Drodzy Mieszkańcy Radzikowa, prosimy o wsparcie wspólnego projektu
Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”
oraz
Domu Kultury w Radzikowie, Filii CK Błonie.

Nazwa projektu:

„Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej”.

W projekcie na terenie Radzikowa:

- wykonie oświetlenia wraz z montażem – latarnie na terenie osiedla Radzików oraz przy budynku Domu Kultury,
- betonowy stół do gry w piłkarzyki oraz betonowy stół do gry w szachy wraz z montażem,
- uzupełnienie nawierzchni barwionymi zrębkami drewnianymi pod Multiwspinaczką,
- furtki oraz uzupełnienie brakującej siatki ogrodowej przy budynku Domu Kultury

Żeby zagłosować trzeba wejść w podany link, wybrać Obszar Głosowania nr 11
i postępować według instrukcji.

http://blonie.pl/formularz,bo2019-obszar-11,5

Karta do głosowania w formie papierowej dostępna, jest:

http://www.blonie.pl/content/podstrony/kat74/pliki/Formularz%20BO11.pdf

jak również, wrzucone zostaną do Państwa skrzynek pocztowych
oraz znajdywać się będą w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”.

Wypełnione karty można wrzucać do urny znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy Błonie.
W przypadku gdy nie mają Państwo możliwości dostarczenia kart do Urzędu Miejskiego,
mogą Państwo przekazać je do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w godzinach urzędowania
lub wrzucać je do skrzynki pocztowej Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” (bl. 2 m. 15)

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,IHAR”
Radzików, wrzesień 2018 rok.