Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że
w badaniu próbki wody pobranej w dniu 08.10.2019 r. z sieci wodociągu zakładowego Zakładu
Doświadczalnego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie nie stwierdzono bakterii
grupy coli, Escherichia coli i enterokoków. Woja jest przydatna do spożycia.

komunikat o przydatności wody


Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,IHAR”, w związku z uzyskaniem
komunikatu od Zakładu Doświadczalnego IHAR – PIB w
Radzikowie informuje, że zastępczy punkt poboru wody dostępny
będzie w dniu dzisiejszym tj. 08.10.2019 r. około godziny 18:00
przy portierni Zakładu Doświadczalnego IHAR – PIB.
Woda dostarczana będzie do odwołania komunikatu o
niezdatności wody.


OGŁOSZENIE

Radzików, dnia 07.10.2019 r.
Nr sprawy: Ogłoszenia SM nr 4/2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie, uprzejmie informuje, że odstępuje od pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120”

 w oparciu o zapisy
pkt. 8. Ogłoszenie nr sprawy: Ogłoszenia SM nr 2/2019 z dnia 25.09.2019 r.
oraz pkt. XVIII ppkt. 6 SIWZ z dnia 25.09.2019 r.

OGŁOSZENIE odstąpienie od PRZETARGU BL. 10. 2019 R