Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie,
ogłasza w dniu 25.09.2019 roku przetarg na:
„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120”

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Przedmiot Zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZETARG – „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 usytuowanego na działce nr 3/120”

Miejsce składania ofert:
Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie
(mieszczące się w bloku 2 mieszkania 15),
tel./fax. 22 731 96 88, tel.
e-mail:biuro@smihar.pl; www.smihar.pl;
godziny urzędowania:
09:00 – 11:00 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek; 16:00 – 18:00 środa
Termin składania ofert: do 10.10.2019 r. do godz. 09.10.

 1.  Przetarg odbędzie się w siedzibie sm ”ihar” w Radzikowie.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.10.2019 r. o godz. 09.15.
  W Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019 r.
 3. Wadium: 2 000,00 zł.
  Warunkiem udziału w przetargu jest terminowe złożenie oferty w Biurze Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej: BANK PEKAO S.A. / I Oddział w Błoniu nr 16 1240 2164 1111 0010 5149 9470, nie później niż 2 dni przed dniem otwarcia przetargu. Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed przystąpieniem do przetargu.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w godzinach urzędowania, tel./fax. 22 731 96 88, e-mail:biuro@smihar.pl. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Agnieszka Aleksandrowicz oraz Sylwia Krysiak.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku złożenia ofert zawierających takie same warunki.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, zmiany warunków przetargu, odstąpienia od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

OGŁOSZENIE PRZETARG BL. 10. R. 2019


Spółdzielnia Mieszkaniowa „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie
ogłasza w dniu 25.09.2019 roku przetarg na:
„Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 usytuowanego na działce nr 3/133”

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Przedmiot Zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego nr 9 usytuowanego na działce nr 3/133
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZETARG – „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 usytuowanego na działce nr 3/133”

Miejsce składania ofert:
Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie
(mieszczące się w bloku 2 mieszkania 15),
tel./fax. 22 731 96 88, tel.
e-mail:biuro@smihar.pl; www.smihar.pl;
godziny urzędowania:
09:00 – 11:00 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek; 16:00 – 18:00 środa
Termin składania ofert: do 10.10.2019 r. do godz. 09.10.

 1.  Przetarg odbędzie się w siedzibie SM ”IHAR” w Radzikowie.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.10.2019 r. o godz. 09.15.
  W Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”, Radzików, 05-870 Błonie.
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 31.12.2019 r.
 3. Wadium: 2 000,00 zł.
  Warunkiem udziału w przetargu jest terminowe złożenie oferty w Biurze Spółdzielni oraz wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej: BANK PEKAO S.A. / I Oddział w Błoniu nr 16 1240 2164 1111 0010 5149 9470, nie później niż 2 dni przed dniem otwarcia przetargu. Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do wglądu przed przystąpieniem do przetargu.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” w godzinach urzędowania, tel./fax. 22 731 96 88, e-mail:biuro@smihar.pl.
  Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Agnieszka Aleksandrowicz oraz Sylwia Krysiak.
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku złożenia ofert zawierających takie same warunki.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, zmiany warunków przetargu, odstąpienia od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

OGŁOSZENIE PRZETARG BL. 9. R. 2019


Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR” z siedzibą w Radzikowie
27 czerwca 2019 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Informujemy wszystkich Mieszkańców, że w związku z podjętą Uchwałą Nr XI/131/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 09 września 2019 roku, w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, począwszy od 01 października 2019 roku, obowiązywać będą następujące stawki opłat miesięcznych (opłaty niezależne):

zaliczka na wywóz nieczystości stałych:

 • zbierane w sposób selektywny (segregacja odpadów) – 27,00 zł/osobę         
 • zbierane w sposób nieselektywny (bez segregacji odpadów) - 54,00 zł/osobę

Powyższe stawki wynikają z podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi na terenie Gminy Błonie, zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „IHAR”

ZAWIADOMIENIE – STAWKI ODPADÓW KOMUNALNYCH R. 2019